บริการตรวจสอบภายใน

Welcome to “The Best Solution”

The Best Solution is professional outsourcing accounting and internal audit provider. Managed by more than 20 years’ experience in accounting, taxation, auditing, internal control system auditing and risk management in public company limited and company limited with expert teams.

The Best Solution is assure that accounting service and internal control system auditing will be according to professional autonomy and meet the clients requirement and so the service can be taken to improve the system in the organization sustainability.

LINK The Revenue Department
Department of Business Development
Social Security Office
Federation of Accounting Professions
The Institute of Internal Auditors of Thailand
The Securities and Exchange Commission
The Stock Exchange of Thailand

บริการตรวจสอบภายใน , บริการตรวจสอบภายใน ราคา , บริการตรวจสอบภายใน ราคาถูก , บริการตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญ

© 2016-2019 tbs-thebestsolution.com All Rights Reserved. || บริการจัดทำบัญชี-บริการตรวจสอบภายใน
THE BEST SOLUTION e-mail : tbs.thebestsolution@hotmail.com Tel : 081-426-8492, 081-493-4406