บริการตรวจสอบภายใน

ขอต้อนรับสู่ “เดอะเบสท์ โซลูชั่น”

The Best Solution คือ ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพบัญชีครบวงจร และบริการตรวจสอบภายใน (Outsourcing Accounting and Internal Audit Provider) บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์ มากกว่า 20 ปี ในสายงานบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยงในบริษัทมหาชน และบริษัทจำกัด โดยผู้บริหารและทีมงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

The Best Solution มั่นใจว่า เราจะบริการงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและบริการตรวจสอบภายใน ด้วยคุณภาพตามมาตรฐาน และตามความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในงานบริการที่มีคุณภาพ ความถูกต้อง เที่ยงตรง ในวิชาชีพ และสามารถนำไปปรับปรุง พัฒนา ระบบงานในองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน

LINK กรมสรรพากร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานประกันสังคม
สภาวิชาชีพบัญชี
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริการตรวจสอบภายใน , บริการตรวจสอบภายใน ราคา , บริการตรวจสอบภายใน ราคาถูก , บริการตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญ

© 2016-2019 tbs-thebestsolution.com All Rights Reserved. || บริการจัดทำบัญชี-บริการตรวจสอบภายใน
THE BEST SOLUTION e-mail : tbs.thebestsolution@hotmail.com Tel : 081-426-8492, 081-493-4406