ตรวจสอบภายในและความเสี่ยง

บริการตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายในด้วยบทบาท การให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา (Assurance and consulting services) รวมถึง ข้อเสนอแนะที่เพิ่มคุณค่า เหมาะสม ต่อระบบการทำงานขององค์กร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

บริการงานประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในซึ่งให้บริการดังนี้

  • การบริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบระบบการเงินการบัญชี (Financial audit)
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance audit)
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบการปฏิบัติงาน (Operational audit)
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology audit)
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจโครงการ สัญญา แผนงาน (Project contract review)
  • การบริการให้ความเชื่อมั่นในการตรวจสอบพิเศษ ตามที่ผู้รับบริการสนใจ (Special audit)

ทั้งนี้ การบริการการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จะทำให้ผู้บริหารรู้สถานะของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ว่ามีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ มีจุดด้อยหรือการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อเราทราบถึงข้อผิดพลาด ช่องโหว่ของระบบการควบคุมภายในแล้วควรดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป โดยเฉพาะผู้รับบริการที่กำลังเตรียมตัวยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งมีความสำคัญในการประเมินระบบควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม เพียงพอ

บริการงานบริหารความเสี่ยง (Risk management)

“ความเสี่ยง” เป็นเหตุการณ์ที่ทุกองค์กรจะต้องเผชิญ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ใดแล้ว ย่อมมีผลกระทบต่อองค์กรไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง Risk Management จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรของท่านที่ควรมีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม หาแนวทางป้องกันแก้ไข และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

บริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำรายงาน Corporate Governance Report : CGR

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report Of Thai Listed Companies : CGR) ของบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้มีผลการประเมินในระดับดี ถึง ระดับดีเลิศ

เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้มาตรฐานเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องบรรลุวัตถุประสงค์ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งผลในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในภาพรวมต่อไป

บริการที่ปรึกษาการได้รับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยความร่วมมือกันในหมู่บริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี

บริการตรวจสอบภายใน , บริการตรวจสอบภายใน ราคา , บริการตรวจสอบภายใน ราคาถูก , บริการตรวจสอบภายใน ผู้เชี่ยวชาญ

© 2016-2019 tbs-thebestsolution.com All Rights Reserved. || บริการจัดทำบัญชี-บริการตรวจสอบภายใน
THE BEST SOLUTION e-mail : tbs.thebestsolution@hotmail.com Tel : 081-426-8492, 081-493-4406